Hoogerpost
Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als moderne onderneming ziet Hoogerpost Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit wordt vorm gegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people).

Wij handelen in overeenstemming met onze kernwaarden: - Integriteit
- Werk altijd volgens de geldende wet- en regelgeving
- Onze belangrijkste middelen zijn onze mensen
- Respect voor elkaar

Middels deze beleidsverklaring wil de directie dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en haar medewerkers.
Hoogerpost houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar stakeholders, directe of indirecte. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd.
Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Hoogerpost draagt zorg voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers en uitzendkrachten. Hiermee de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers te waarborgen.
Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft, zich gedraagt conform de opgestelde gedragscode en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woord.
Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen die Hoogerpost, maar ook de ARBO-wet stellen.
Volgens een vastgesteld stappenplan zal Hoogerpost op het gebied van inkoop, gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de criteriadocumenten van AgentschapNL. Ten aanzien van inkoop zal gekeken worden naar duurzaamheid. Hierbij zal met name bij leveranciers worden gelet op sociale- en milieuaspecten. Te weten, voldoen aan wet- en regelgeving, respecteren van mensenrechten, beperken van CO2-emissie, zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en verantwoorde omgang met afvlastoffen.
Ten aanzien van het milieu en omgeving zal Hoogerpost streven naar klimaatneutraal ondernemen. Bij de inkoop, mobiliteit en huisvesting zal nadrukkelijk gekeken worden naar de impact van emissie op het milieu en de omgeving.
Alle medewerkers worden geacht te werken volgens de vastgestelde procedures in dit bedrijfsmanagementsysteem.
Via open interactie wil Hoogerpost in contact treden en blijven met haar stakeholders.
Jaarlijks wordt de output van het bedrijfsmanagementsysteem getoetst en geŽvalueerd in de directiebeoordeling.

Aldus verklaard en ondertekend te Egmond aan Zee, 18 maart 2014

C. Hoogerwerf

Algemeen Directeur Hoogerpost
Verder in vastgoed